EarthTeam บริจาคแล้ว

฿ 1
ตั้งแต่ธันวาคมปี 2018

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

ช่วยเหลือค่าผ่าตัด อาหารและยา เต่าและตะพาบไทยในธรรมชาติ ที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุให้กลับมามีสุขภาพที่ดี หายจากความเจ็บป่วย และได้รับการปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติได้อีกครั้ง

ระยะเวลาโครงการ 1 ปีพื้นที่ดำเนินโครงการ The Veterinary Medical Aquatic animal Research Center (VMARC), Faculty of Veterinary Science Chulalongkorn University

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ จะมีเต่า ตะพาบน้ำ เจ็บป่วยที่ไม่มีเจ้าของเข้ามารับการรักษาเป็นจำนวนประมาณ 300-500 ตัวต่อปี

เคสส่วนใหญ่ที่เราพบจะมีทั้ง….
เต่าทะเลเกยตื้นเพราะกินขยะ กินพลาสติก
เต่ากินเหรียญ สิ่งแปลกปลอมต่างๆ 
เต่าที่โดนรถทับกระดองแตก

การดูแลเต่าและตะพาบน้ำแต่ละตัวจะแตกต่างกันตามอาการที่พบเจอ รวมถึงระยะเวลาที่ป่วย หรือความรุนแรงที่ประสบมา

เต่าบางรายที่มีอาการหนักและจำเป็นต้องอาศัยการผ่าตัดในการรักษา มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000 บาทต่อเคส ถ้าเคสหนักๆ จะอยู่ที่ 20,000 บาท  โดยแต่ละเคสที่ทำการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนแล้ว สิ่งที่ต้องทำต่อคือการรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ เพื่อที่จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ หรือสถานที่ที่ห่างไกลจากชุมชนเมือง มีอาหารในธรรมชาติเพียงพอและเหมาะสม และเป็นแหล่งอาศัยท้องถิ่นของเต่าและตะพาบชนิดนั้นๆ เพื่อคืนชีวิตและแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป ซึ่งเป็นการอนุรักษ์พันธุ์เต่าไทยในประเทศไทยให้มีชีวิตเเละจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นนอกเหนือค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ยังมีค่าอาหารและยาประมาณ 500 บาทต่อเดือนต่อตัวที่ต้องการใช้ดูแล

บรรยายภาพ : เคสเต่าได้รับบาดเจ็บที่ส่งมารักษาที่ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำ

ทางศูนย์จัดตั้งกองทุนช่วยชีวิตสัตว์น้ำ โดยเปิดเป็นกองทุนรับบริจาคจากผู้ใจดีที่ให้ความเมตตากับเต่าป่วยและพิการ แต่ค่าใช้จ่ายก็ยังไม่เพียงพอกับจำนวนเต่าที่เข้ามารักษาในโครงการ เนื่องจากการรักษาเต่าแต่ละตัว โดยเฉพาะเต่าที่ประสบอุบัติเหตุนั้นต้องอาศัยระยะเวลาในการรักษานานกว่าจะหายเป็นปกติ ร่วมกับการใช้วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี เครื่องมือทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ จำนวนมากในการรักษา ซึ่งทางโครงการยังขาดแคลนและต้องการทุนในการจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • การช่วยเหลือและการรักษาเต่าและตะพาบท้องถิ่นของไทย จะมีทั้ง เต่าบัว เต่านา เต่าหับ เต่าดำ เต่าเหลือง ตะพาบน้ำ รวมถึงเต่าทะเล ที่มีอาการเจ็บป่วยจากการมีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง ถูกคุกคามจากการขยายพื้นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ที่ได้รับอันตรายหรือประสบอุบัติเหตุ ในหลายกรณี เช่น ถูกรถทับ ติดเบ็ดหรืออุปกรณ์ประมงต่าง ๆ โดนมนุษย์หรือสัตว์อื่นทำร้าย และเต่าที่พิการไม่สามารถทำการปล่อยกลับสู่ธรรมชาติได้
 • ส่วนเต่าทะเลที่เข้ามารักษาที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ส่วนหนึ่งเป็นเต่าธรรมชาติที่ไม่มีเจ้าของหรือเป็นเต่าที่ลักลอบเลี้ยงมาแบบผิดวิธีแล้วนำมาบริจาค รวมถึงเต่าทะเลเกยตื้นที่กินขยะทะเลต่างๆ พวกพลาสติก เหรียญ สิ่งแปลกปลอม เต่าและตะพาบ 

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

 1. เจ้าหน้าที่ได้รับการติดต่อจากบุคคลที่พบเจอเต่าประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย สัตวแพทย์จะอธิบายวิธีการช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะนำเต่าเข้ามารับการรักษาที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ
 2. เมื่อสัตว์ถูกส่งตัวเข้ามาที่ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ สัตวแพทย์จะทำการตรวจร่างกายโดยละเอียดและให้การรักษาพยาบาลตามอาการที่มา โดยส่วนใหญ่จะต้องทำแผล ให้ยา ให้สารน้ำ ป้อนอาหาร กายภาพบำบัด การผ่าตัด และบางตัวอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชนิดพิเศษต่างๆ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค เช่น x-ray , ultrasound, endoscopes, CT scan ร่วมด้วย
 3. เต่าที่เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุมาแต่ละรายนั้น จะมีระยะเวลาในการรักษาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอาการและความเสียหายของร่างกาย โดยเฉพาะในส่วนของกระดอง การรักษาจะใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน จนถึง 1 ปี โดยจะมีสัตวแพทย์ที่มีความชำนาญดูแลเต่าจนกว่าจะหายเป็นปกติ ก่อนที่จะนำไปฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมกลับสู่ธรรมชาติต่อไป
 4. เต่าที่ไม่สามารถปล่อยกลับสู่ธรรมชาติได้ เช่น เต่าที่โดนรถทับในตำแหน่งสำคัญทำให้เกิดความพิการ หรือโดนตัดบริเวณใบหน้าและดวงตา ส่งผลให้หากินเองในธรรมชาติไม่ได้ ทางโครงการจะต้องให้การดูแลไปตลอดชีวิต
 5. เมื่อรักษาเต่า ตะพาบน้ำ และเต่าทะเล จนหายแล้วทางโครงการร่วมกับชมรมรักษ์เต่า จะนำสัตว์ที่หายดี สุขภาพแข็งแรง ไปปล่อยในธรรมชาติ โดยจะมีทีมสำรวจพื้นที่จากชมรมฯ ช่วยหาพื้นที่ที่ห่างไกลชุมชน ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ หรือเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่มีอาหารเพียงพอกับสัตว์ เพื่อป้องกันมิให้ได้รับอันตรายอีก

บรรยายภาพ : พาเต่ากลับบ้านกัน

ประโยชน์ของโครงการ  

สนับสนุนค่ารักษา ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และค่าอาหารเพื่อช่วยเหลือชีวิตเต่า ตะพาบน้ำ และเต่าทะเลของไทยที่เจ็บป่วย หรือ ประสบอุบัติเหตุ ให้ได้มียาและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเพียงพอในการรักษาพยาบาล เป็นการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าและตะพาบน้ำไทย เช่น เต่าบัว เต่านา เต่าหับ เต่าดำ เต่าเหลือง ตะพาบไทย รวมถึงเต่าทะเล ให้อยู่ในธรรมชาติต่อไปเพื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ และไม่ตัดโอกาสการในมีชีวิตของเต่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเหล่านั้นในการที่จะได้กลับมามีสุขภาพที่ดีและดำรงชีวิตต่อไปอีกครั้ง

สมาชิกภายในทีม 

 • รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร. นันทริกา ชันซื่อ
 • สัตวแพทย์หญิง ดร. ฐนิดา เหตระกูล
 • นายสัตวแพทย์ นรภัทร โตวณะบุตร
 • นายสัตวแพทย์ ปฏินันท์ รุกขชาติ
 • นายสัตวแพทย์ ชัยรัตน์ ซุ้มกอทอง
 • สัตวแพทย์หญิง เมธิรา เลิศหิรัญวงศ์
 • สัตวแพทย์หญิง นิธิวดี เกษจำรัส
 • สัตวแพทย์หญิง ชญานิศ ดาวฉาย
 • สัตวแพทย์หญิง ธนัชพร ตันติวีรกุล
 • นายสัตวแพทย์ สิรวิชญ์ ศรีศิริ
 • นายสัตวแพทย์ สฤษฏ์ปกรณ์ สมิทธิวงศ์
 • นางสาวสุภมาศ แซ่เฮง

ภาคี

ชมรมรักษ์เต่า

ความคืบหน้าโครงการรักษาเต่า

สรุปผลการช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ประจำปี 2563

26 มกราคม 2021

 

ในปี 2563 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 246 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ ดังตาราง 

โดยจากจำนวนเต่าทั้งหมดแบ่งเป็นเต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับจำนวน 107 ตัว เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นจำนวน 123 ตัว และเต่าติดเบ็ดจำนวน 16 ตัว หลังจากทำการรักษาพบว่ามีเต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 178 ตัว เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาจำนวน 7 ตัว เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อยจำนวน 23 ตัว และเต่าที่เสียชีวิตจำนวน 38 ตัว

ภาพประกอบ

น้องเต่าที่ได้รับบาดเจ็บ กระดองแตก และกำลังทำการรักษา

ตัวอย่างภาพเอ็กซเรย์

เพิ่มยา และอาหาร ทางสายยางให้กับน้องเต่า

เต่าที่อยู่ในระหว่างการรักษา และการฟื้นฟู เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป

ความคืบหน้าโครงการรักษาเต่า

18 มิถุนายน 2020

สรุปผลการช่วยเหลือเต่าและตะพาบไทยเดือน ม.ค. – ธ.ค. ประจำปี 2562

โครงการกองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

ในปี 2562 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 324 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง

โดยจากจำนวนเต่าทั้งหมดแบ่งเป็น

เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับจำนวน 114 ตัว

เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นจำนวน 194 ตัว

เต่าติดเบ็ดจำนวน 16 ตัว

หลังจากทำการรักษาพบว่า

เต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 182 ตัว

เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาจำนวน 36 ตัว

เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อยจำนวน 51 ตัวต่าที่เสียชีวิตจำนวน 55 ตัว

ความคืบหน้าโครงการรักษาเต่า

27 สิงหาคม 2019

ครึ่งปีแรก ’62 ช่วยเหลือเต่าไปแล้ว 98 ตัว

โครงการกองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในสัตว์น้ำทุกชนิดรวมทั้งสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลาน ทั้งในและนอกสถานที่ รวมถึงการทำวิจัย หรือวิจัยผลิตภัณฑ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และร่วมเปิดระดมทุนผ่านเทใจดอทคอมเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลเต่าและตะพาบไทยมาตั้งแต่ปี 2561 และต่อเนื่องถึงปี 2562

ผลการทำงานตั้งแต่มกราคม-มิถุนายนปี 2562 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 98 ตัว โดยแบ่งการช่วยเหลือเต่าชนิดต่างๆ ดังตาราง

เดือน/ชนิดเต่าเต่าบัวเต่านาเต่าหับเต่าดำตะพาบรวม (ตัว)
ม.ค.141022129
ก.พ4913118
มี.ค.369
เม.ย.32117
พ.ค.13214323
มิ.ย.551112

อาการของเต่าที่เข้ารับการรักษา 

เต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับ  จำนวน 35 ตัว

เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ  จำนวน 55 ตัว

เต่าติดเบ็ด  จำนวน 8 ตัว

การดำเนินงานหลังทำการรักษาเต่า

ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติไปแล้ว จำนวน 38 ตัว

เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษา  จำนวน 22 ตัว

เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อย  จำนวน 23 ตัว

เต่าที่เสียชีวิต  จำนวน 15 ตัว

ดร. นันทริกา ชันซื่อ (หมอหนิ่ง) และตะพาบที่บาดเจ็บ 


ปัจจุบันทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ยังมีสัตว์น้ำที่ไม่มีเจ้าของเข้ามารักษาจำนวนมาก เช่น ปลาหรือเต่าสายพันธุ์จากต่างประเทศที่ลักลอบนำเข้ามา สัตว์ทะเลที่บาดเจ็บหรือเกยตื้น เป็นต้น และในปีนี้เราจะนำเงินจากคนใจดีมาช่วยรักษาสัตว์เหล่านี้กันด้วย เพื่อขยายความช่วยเหลือ สิ่งมีชีวิต การอนุรักษ์สัตว์ และขยายพันธุ์ในสัตว์บางประเภทต่อไป

เราขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

ความคืบหน้าโครงการรักษาเต่า

1 กุมภาพันธ์ 2019

ปี 61 รักษาเต่า-ตะพาบ 389 ตัว

โครงการกองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

ในปี 2561 ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้รับเต่าและตะพาบไทยไม่มีเจ้าของที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย เข้ามารักษาในโรงพยาบาลศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวนทั้งสิ้น 389 ตัว โดยแบ่งเป็นเต่าชนิดต่างๆ แสดงดังในตาราง

ชนิดเต่าเต่าบัวเต่านาเต่าหับเต่าดำเต่าเหลืองตะพาบเต่าหวายเต่าตนุ
ม.ค.187421
ก.พ.13511
มี.ค.12714
เม.ย.143223
พ.ค.13333
มิ.ย.7541124
ก.ค.122571142
ส.ค.1787282
ก.ย.12162431
ต.ค.1772211
พ.ย.1586611
ธ.ค.178611
รวม1531024524211421

จากจำนวนเต่าทั้งหมดแบ่งเป็นเต่าที่ได้รับบาดเจ็บกระดองแตกจากอุบัติเหตุรถทับจำนวน 154 ตัว เต่าที่มีอาการเจ็บป่วยอื่นๆ จำนวน 209 ตัว และเต่าติดเบ็ดจำนวน 26 ตัว หลังจากทำการรักษาพบว่ามีเต่าที่ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 269 ตัว เต่าที่ยังอยู่ในการดูแลรักษาจำนวน 18 ตัว เต่าที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูร่างกายก่อนทำการปล่อยจำนวน 35 ตัว และเต่าที่เสียชีวิตจำนวน 67 ตัว

ภาพเต่าที่ได้รับการรักษา


เต่ากระดองแตก


เต่ากระดูกขาหัก


ตะพาบรอการรักษา


หมอ ณ รักษาเต่าบาดเจ็บ


มีเต่ารอรับรักษาอยู่


เต่าตนุกลับมาว่ายน้ำได้เหมือนเดิม

รายการบริจาค

เราบริจาคด้วยเทใจดอทคอม

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 1,000 บาท

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 21 18:30 ชำระเงินโดย

หมายเลขการบริจาค #20210602402912
______________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 1,134 บาท

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 21 18:24 ชำระเงินโดย

หมายเลขการบริจาค #20210602838933
______________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 4,688 บาท

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 21 16:53 ชำระเงินโดย

หมายเลขการบริจาค #20210402405917
______________________________
 

บริจาคช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ [เชียงใหม่ & เชียงราย] กับ วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล ครั้งที่ 2 [สำหรับปี 2564]

บริจาค 1,375 บาท

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 21 16:55 ชำระเงินโดย

หมายเลขการบริจาค #20210402317282
______________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 3,575 บาท

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 21 14:19 ชำระเงินโดย

หมายเลขการบริจาค #20210102191849
______________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 2,174 บาท

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 20 14:18ชำระเงินโดย

หมายเลขการบริจาค #20201103809120
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 822 บาท

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 20 10:12 ชำระเงินโดยการโอน

หมายเลขการบริจาค #20201007030590
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 4,223 บาท

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 20 16:08ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200901813254
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 4,075 บาท

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 20 12:29ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200630233627
__________________________________
 

กองทุนเทใจสู้โควิด19

บริจาค 3,812 บาท

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 20 14:05ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200504414491
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 2,845 บาท

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 20 12:39ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200503021357
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 4,819 บาท

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 20 18:36ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200319864707
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 6,347 บาท

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 20 08:07ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200212902881
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 7,463 บาท

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 20 17:18ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20200103167372
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 6,826 บาท

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 19 16:59ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20191201520969
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 5,274 บาท

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 19 17:47ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20191019745317
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 5,509 บาท

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 19 16:17ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20190901025186
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 6,159 บาท

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 19 19:09ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20190703759183
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 5,089 บาท

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 19 17:18ชำระเงินโดย LINE Pay

หมายเลขการบริจาค #20190601326100
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 6,506 บาท

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 19 13:11ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20190410801934
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 4,500 บาท

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 19 18:30ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20190227507470
__________________________________
 

กองทุนรักษาเต่าบาดเจ็บ

บริจาค 2,676 บาท

เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 19 15:40ชำระเงินโดย บัตรเครดิตผ่าน Omise

หมายเลขการบริจาค #20190110074211