วันเต่าโลก 23 พฤษภาคม

วันนี้วันเต่าโลก 23 พฤษภาคมของทุกปี  World Turtle Day โดยองค์กรอนุรักษ์และช่วยเหลือเต่าบกและเต่าทะเล American Tortoise Rescue ในรัฐแคริฟลอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ริเริ่มตั้งแต่ปี 2000 เพื่อเป็นวันที่ให้ความรู้และรณรงค์อนุรักษ์เต่า เนื่องจากปริมาณประชากรเต่าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกๆปี แม้เต่าจะได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนยาวก็ตาม